Service Announcementธนาคารวางแผนเพื่อยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น จึงของดให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 01:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.
ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่าน วางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.krungsri.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Krungsri Call Center โทร.1572
Krungsri service channels will be temporarily unavailable due to our scheduled system upgrade for enhanced customer service.
From Sunday, 11th June 2023 at 01:00 hrs. to Sunday, 11th June 2023 at 09:00 hrs.
Please plan your financial transactions ahead of time to avoid any interruptions.

We sincerely apologize for any inconvenience caused.
For more information, visit www.krungsri.com
or contact Krungsri Call Center 1572