krungsri.com
วิธีสมัครใช้บริการ KrungsriOnline สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
วิธีสมัครใช้บริการ KrungsriOnline สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
การสมัครขอใช้บริการ KrungsriOnline นั้น ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้

สมัครง่ายๆ กับบริการกรุงศรีออนไลน์
วิธีที่ 1: สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit
1. สมัครแบบ Online
 • เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิก “KrungsriOnline”
 • คลิก “สมัครใช้บริการ”
 • คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”
 • คลิก “ยอมรับ” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระบุเลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม หมายเลขบัญชีที่ผูกกับบัตร และสมุดคู่ฝากเลขที่
 • ป้อนข้อมูลส่วนตัว เพื่อแสดงตน
 • กำหนด User ID และ Password และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
 • เพียงเท่านี้การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที*
  *ยกเว้นบริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น บริการโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม*
  2. ลงทะเบียนใช้บริการผ่านเครื่องกรุงศรี ATM
 • เข้าไปที่ www.krungsri.com
 • คลิก “Activate บริการกรุงศรีออนไลน์” หรือคลิก “กรุงศรีออนไลน์” และ คลิก “สมัครใช้บริการ”
 • คลิกเลือก “สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทาง ATM”
 • คลิก “ยอมรับ” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระบุหมายเลขบัญชี E-mail address และ สมุดคู่ฝากเลขที่ (กรณีบัญชี SA) หรือ หมายเลขเช็ค (กรณีบัญชี CA)
 • ระบุรหัสผ่าน OTP
 • กำหนด User ID และ Password และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
 • เพียงเท่านี้การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที*
  *ยกเว้นบริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น บริการโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม*
  วิธีที่ 2: สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit หรือสำหรับนิติบุคคล
 • เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิก "KrungsriOnline"
 • คลิก “สมัครใช้บริการ”
 • คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/ VISA Debit” หรือ “สำหรับนิติบุคคล”
 • คลิก “ถัดไป” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
 • กำหนด User ID และ Password และตั้งคำถาม-คำตอบลับ ที่ต้องการ
 • คลิก “ยืนยัน”
 • จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้
 •      หลักฐานประกอบการสมัคร
       บุคคลธรรมดา : - บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
  - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบ ลายมือชื่อ)
       นิติบุคคล : - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 1 เดือน
  - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม
  - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
 • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7-14 วันทำการ
 • วิธีที่ 3: สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านสาขาธนาคาร
 • เข้าไปที่ www.krungsri.com
 • คลิก “Activate บริการกรุงศรีออนไลน์” หรือคลิก “กรุงศรีออนไลน์” และ คลิก “สมัครใช้บริการ”
 • คลิกเลือก “สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทาง ATM”
 • คลิก “ยอมรับ” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระบุหมายเลขบัญชี E-mail address และสมุดคู่ฝากเลขที่ (กรณีบัญชี SA) หรือ หมายเลขเช็ค (กรณีบัญชี CA)
 • ระบุรหัสผ่าน OTP
 • กำหนด User ID และ Password และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
 • เพียงเท่านี้การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที*
  *ยกเว้นบริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น บริการโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม*