krungsri.com
วิธีสมัครใช้บริการ KrungsriOnline สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
วิธีสมัครใช้บริการ KrungsriOnline สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
การสมัครขอใช้บริการ KrungsriOnline นั้น ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้

สมัครง่ายๆ กับบริการกรุงศรีออนไลน์
วิธีที่ 1 : สมัครแบบออนไลน์ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือบัตร FCD ATM (ลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

 • คลิก “สมัครบริการ” ที่หน้าล็อกอิน
 • คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”
 • คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรณีใช้ บัญชีเงินบาท หรือ บัญชีเงินตราต่างประเทศ ในการสมัคร
 • กรณีบัญชีเงินบาท
  ระบุ เลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตร เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
  กรณีบัญชีเงินตราต่างประเทศ
  ระบุ เลขที่บัตร FCD ATM รหัสเอทีเอ็ม (PIN No.) วันเดือนปีที่เปิดบัญชี (Issue Date) สกุลเงินที่ปรากฏบนหน้าบัตรคู่ฝาก (FCD Card) และเลขที่บัญชี
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน
 • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 2 : สมัครผ่านเครื่องกรุงศรี ATM สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (บัญชีประเภท FCD และลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

 • ใช้บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ทำการสมัครบริการที่เครื่องกรุงศรี ATM
 • เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”
 • เลือกเมนู “บริการกรุงศรีออนไลน์”
 • เลือกเมนู “สมัครบริการ/Apply Service”
 • เลือกประเภทบัญชีซึ่งตรงกับบัตรที่กำลังใช้ในการสมัคร (“ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน”)
 • ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยันความถูกต้อง
 • ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
 • คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
 • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง ระบุอีเมล์ที่ใช้งาน และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 3 : แจ้งความต้องการใช้บริการ Krungsri Online ขณะเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันเงินบาท (บัญชีประเภท FCD และลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

 • ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
 • คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
 • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง ระบุอีเมล์ที่ใช้งาน และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 4 : สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา (สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ไม่มีบัตร FCD ATM และลูกค้าประเภทนิติบุคคล)

 • คลิก “สมัครบริการ” ที่หน้าล็อกอิน
 • คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit” หรือเลือก “สำหรับนิติบุคคล”
 • คลิก “ถัดไป” เมื่อได้อ่านและยอมรับขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
 • ระบุ เลขที่บัญชี และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน กรณีใช้บัญชีเงินตราต่างประเทศในการสมัคร ระบุสกุลเงินให้ถูกต้อง
 • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และตั้งคำถาม-คำตอบลับ
 • ตรวจทานข้อมูลใบคำขอใช้บริการ
 • จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้


 • หลักฐานประกอบการสมัครโดยการส่งแบบฟอร์มที่สาขา

  บุคคลธรรมดา : - บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
  - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ) หรือ กรณีสมัครด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ใช้บัตรคู่ฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Card)
  นิติบุคคล : - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียนในไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ ใช้หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน
  - สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม
  - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ) หรือ กรณีสมัครด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ใช้บัตรคู่ฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Card)

 • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ