MENU

 • slidebg10
  คำถามที่ถูกถามบ่อย
  Krungsri Online ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยเพื่อความสะดวก
  ในการตอบข้อสงสัยของทางลูกค้า หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม
  ท่านสามารถส่งอีเมลล์ คำถามมาได้ที่ krungsrionline@krungsri.com
คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับ กรุงศรีออนไลน์
 • เกี่ยวกับบริการกรุงศรีออนไลน์

  • กรุงศรีออนไลน์ คืออะไร?

   บริการ KrungsriOnline เป็นบริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลธรรมดาที่ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น สอบถามยอดคงเหลือและรายการเดินบัญชี โอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดระยะวันที่การทำรายการโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าได้อีกด้วย ดังนั้น KrungsriOnline เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกให้ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคารได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังธนาคาร
  • กรุงศรีออนไลน์ มีบริการอะไรบ้าง?

   - บริการสอบถามยอดบัญชี
   • บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ ประจำ และกระแสรายวัน)
   • บัญชีกองทุน และบัญชีเงินกู้ที่ลงทะเบียนไว้
   • สอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีต่างๆ ได้สูงสุดถึง 15 บัญชี และย้อนหลังได้สูงสุดได้ถึง 6 เดือน

   - บริการโอนเงิน
   • โอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือบุคคลอื่นภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินต่างประเทศ
   • โอนเงินบัตรไม่ต้อง
   • สามารถโอนได้ทันทีหรือตั้งเวลาในการโอนได้
   • เรียกดูรายการย้อนหลังได้

   - บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
   • ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แก่ร้านค้าที่ร่วมบริการมากกว่า 1,000 ร้านค้า
   • ชำระแบบทันทีหรือตั้งเวลาล่วงหน้าได้
   • เรียกดูรายการย้อนหลังได้

   - บริการเกี่ยวกับเช็ค
   • สอบถามสถานะเช็ค
   • อายัดและเรียกดูอายัดเช็คย้อนหลัง

   - บริการกองทุนรวม
   • ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
   • สอบถามยอดคงเหลือและข้อมูล NAV

   - บริการอื่นๆ
   • สอบถามอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
   • คำนวณเงินฝากและเงินกู้
   • เตือนยอดเงินคงเหลือในบัญชีอัตโนมัติ
   • สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
   • ฝาก ถอน จ่าย และกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

   หมายเหตุ :
   1. บัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีเงินกู้ เปิดให้บริการในช่วง 05.30 - 23.00 น.
   2. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นไปตามประกาศธนาคาร
   3. ค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทผู้รับเงิน
  • สามารถใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ได้ในเวลาใดบ้าง?

   ท่านสามารถสอบถามยอดคงเหลือและรายการเดินบัญชี โอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน KrungsriOnline ได้ทุกวันโดยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 00.01 - 23.30 น. (ปิดการให้บริการระหว่าง 23.30 - 24.00 น. ส่วนบัญชีเงินฝากประจำและ บัญชีเงินกู้จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.30 - 23.00 น.)
 • เกี่ยวกับ OTP (One-Time-Password)

  • OTP คืออะไร?

   OTP คือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน KrungsriOnline โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ประเภท Dynamic Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับลูกค้า มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ SMS เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน OTP
  • ธุรกรรมทางการเงินอะไรบ้าง ที่ใช้ OTP ประกอบการทำรายการ?

   ธุรกรรมที่ต้องใช้ OTP ประกอบไปด้วย:
   - การโอนเงิน
   • โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
   • โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
   • โอนเงินต่างประเทศ

   - ชำระค่าสินค้าและบริการ และแก้ไขรายการตั้งกำหนดเวลาชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า
   - เปลี่ยนแปลงบริการออนไลน์
   • ยกเลิกบริการ KrungsriOnline
   • เพิ่มบัญชีรองแบบออนไลน์

   - สมัครบริการอื่นๆ
   - ข้อมูลส่วนตัว
   • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและอีเมล์
   • เปลี่ยนรหัสผ่าน
   • ปลดล็อกรหัสผ่าน OTP

   - สหกรณ์ออมทรัพย์ : ฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และชำระเงินกู้สหกรณ์
   - บริการอายัดบัตร KRUNGSRI ATM / บัตร KRUNGSRI VISA Debit
   - บริการอายัดบัญชี
 • วิธีการสมัครใช้งานกรุงศรีออนไลน์

  • สมัครใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ได้อย่างไร?

   วิธีสมัครบริการกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
   การสมัครใช้บริการ Krungsri Online ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชี เงินบาท หรือบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาใดก็ได้

   เลือกวิธีการสมัครง่ายๆ กับบริการกรุงศรีออนไลน์

   คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ ช่องทาง/วิธีสมัครบริการ
   1. เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
   1.1 สมัครด้วยบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเงินบาท
   1.1.1) เป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (วิธีที่ 1) สมัครแบบออนไลน์
   (วิธีที่ 2) สมัครผ่านเครื่องกรุงศรี ATM
   (วิธีที่ 3) แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี
   (วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
   1.1.2) ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (วิธีที่ 3) แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี
   (วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
   1.2 สมัครด้วยบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันสกุลเงินต่างประเทศ
   1.2.1) เป็นผู้ถือบัตร FCD ATM (วิธีที่ 1) สมัครแบบออนไลน์
   (วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
   1.2.2) ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตร FCD ATM (วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา

   วิธีที่ 1: สมัครแบบออนไลน์ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือบัตร FCD ATM
   • คลิก “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์” ที่หน้าล็อกอิน
   • คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”
   • คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • กรณีใช้ บัญชีเงินบาท หรือ บัญชีเงินตราต่างประเทศ ในการสมัคร
    - กรณีบัญชีเงินบาท
    ระบุ เลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม เลขที่บัญชีที่ผูก กับบัตร เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)

    - กรณีบัญชีเงินตราต่างประเทศ
    ระบุ เลขที่บัตร FCD ATM รหัสเอทีเอ็ม (PIN No.) วันเดือนปีที่เปิดบัญชี (Issue Date) สกุลเงินที่ปรากฏบน หน้าบัตรคู่ฝาก (FCD Card) และเลขที่บัญชี
   • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน
   • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
   • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
   เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

   วิธีที่ 2: สมัครผ่านเครื่องกรุงศรี ATM สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (บัญชีประเภท FCD ยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)
   • ใช้บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ทำการสมัครบริการที่เครื่องกรุงศรี ATM
   • เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”
   • เลือกเมนู “บริการกรุงศรีออนไลน์”
   • เลือกเมนู “สมัครบริการ/Apply Service”
   • เลือกประเภทบัญชีซึ่งตรงกับบัตรที่กำลังใช้ในการสมัคร (“ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน”)
   • ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยันความถูกต้อง
   • ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
   • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
   • คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
   • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน
   • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
   เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

   วิธีที่ 3: แจ้งความต้องการใช้บริการ Krungsri Online ขณะเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันเงินบาท (บัญชีประเภท FCD ยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)
   • ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
   • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
   • คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
   • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน
   • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
   เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

   วิธีที่ 4: สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา (สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ไม่มีบัตร FCD และ ATM)
   • คลิก “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์” ที่หน้าล็อกอิน
   • คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”
   • คลิก “ถัดไป” เมื่อได้อ่านและยอมรับขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
   • ระบุ เลขที่บัญชี และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน กรณีใช้บัญชีเงินตราต่างประเทศในการสมัคร ระบุสกุลเงินให้ถูกต้อง
   • ตรวจทานข้อมูลใบคำขอใช้บริการให้ถูกต้อง
   • จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้

    หลักฐานประกอบการสมัครโดยการส่งแบบฟอร์มที่สาขา
    บุคคลธรรมดา: - บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
    - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ) หรือ กรณีสมัครด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ใช้บัตรคู่ฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Card)
   • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ
   • เมื่อได้รับอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
   • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
   • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง
   • คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
   เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที
  • ขั้นตอนการเข้าใช้บริการกรุงศรีออนไลน์

   ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ KrungsriOnline มีดังนี้
   • เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิกที่ “Sign in” จากนั้นเลือก "KrungsriOnline"
   • ระบุรหัสประจำตัว (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ที่ท่านกำหนดไว้ และได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว
 • วิธีการใช้งานกรุงศรีออนไลน์ครั้งแรกด้วยรหัสใช้งานชั่วคราว

  • รหัสใช้งานชั่วคราวของท่านถูกล็อก

   ท่านสามารถปลดล๊อกได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ คลิกที่นี่ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   2. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
   3. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   4. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบ
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอปลดล็อกรหัสใช้งานชั่วคราวของท่านผ่านทาง โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
  • รหัสใช้งานชั่วคราวถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถืออื่น ที่ท่านไม่ได้ใช้งาน

   ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือในการรับรหัสชั่วคราวได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ คลิกที่นี่ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   2. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
   3. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   4. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบ
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
  • ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบกรุงศรีออนไลน์ครั้งแรกด้วยรหัสชั่วคราวได้

   ท่านสามารถทำการยกเลิกบริการ และสมัครใหม่ได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง ซึ่งท่านสามารถยกเลิกบริการได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ คลิกที่นี่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   2. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
   3. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   4. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบ
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอยกเลิกบริการของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • วิธีการใช้งานกรุงศรีออนไลน์

  • รายชื่อบริษัทที่รับชำระค่าบริการต่างๆผ่านกรุงศรีออนไลน์

   ท่านสามารถคลิกดูรายชื่อบริษัทที่รับชำระค่าบริการผ่าน KrungsriOnline และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ที่นี่ คลิกดูรายชื่อบริษัท ที่นี่
  • ชื่อเรียกแทนบัญชี (Account Nickname) คืออะไร?

   ชื่อเรียกแทนบัญชี คือ ชื่อบัญชีที่ผู้สมัครกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเลขที่บัญชีในการใช้บริการ KrungsriOnline โดยต้องกำหนดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและมีความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร เลขที่บัญชีแต่ละบัญชีจะมีชื่อเรียกแทนบัญชีของตัวเอง และไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้
  • ต้องการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน

   ท่านสามารถเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุนได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ
   ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน แบบออนไลน์
   1. คลิกเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี”
   2. เลือกเมนู " บัญชีกองทุน"
   3. ระบุข้อมูล เลขที่บัญชีกองทุน
   4. ระบุรหัสผ่าน OTP แล้วคลิก "ยืนยัน"
   5. ระบบจะแสดงผลของการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน
   6. เมื่อเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บริการได้ในวันถัดไป
   ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน แบบกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
   2. กด ถัดไป เพื่อยอมรับ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   3. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   4. เลือก ขอเพิ่มบัญชีรอง/บัญชีกองทุน
   5. ระบุข้อมูลบัญชีที่ต้องการเพิ่มให้ครบถ้วน
   6. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
   7. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   8. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบการขอเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   9. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบัญชีรอง/บัญชีกองทุน ของท่านผ่านทางไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ

   หมายเหตุ :
   1. ธนาคารอาจใช้เวลาในการพิจารณาใบคำขอฯ ประมาณ 7-14 วันทำการ ในระหว่างนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือ e-mail address: krungsrionline@krungsri.com
   2. ขณะนี้ Krungsri Online เปิดให้บริการเฉพาะการขายคืนหรือการสับเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น หากท่านต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน สามารถดำเนินการได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ
  • การใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ควรมีอะไรบ้าง?

   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ควรมีดังนี้
   • รุ่นคอมพิวเตอร์อย่างน้อย Pentium Processor หรือเทียบเท่า
   • Windows 98, Windows XP หรือ Windows Vista และมี RAM อย่างน้อย 32 MB ขึ้นไป
   • Web Browser ควรเป็น IE 9.0 (Internet Explorer) ขึ้นไป
   • Modem ควรจะเป็น 56 KBPS ขึ้นไป และ Hard Disk ควรมีเนื้อที่เหลืออยู่ 10 MB ขึ้นไป
 • ปัญหาการใช้งานกรุงศรีออนไลน์

  • ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) จะต้องทำอย่างไร?

   เมื่อลืมรหัสผ่าน ให้เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิก "Krungsri Online" และคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน"
   ท่านสามารถเลือกวิธีการขอรหัสผ่านใหม่ได้ 2 วิธี
   วิธีที่ 1 : ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ทันทีแบบออนไลน์โดยใช้ OTP
   • ระบุรหัสประจำตัว
   • ระบุข้อมูลส่วนตัว (เลขที่บัญชีหลัก วัน/เดือน/ปี ค.ศ.เกิด และหมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)
   • กำหนดรหัสผ่านใหม่ พร้อมยืนยัน OTP
   • หลังจากทำตามขั้นตอนแล้วสามารถล็อกอินโดยใช้รหัสผ่านใหม่ได้เลย

   วิธีที่ 2 : ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่โดยการใช้แบบฟอร์ม ตามขั้นตอนดังนี้
   • กรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าพร้อมกับระบุรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่
   • จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   • จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
   • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7 - 14 วันทำการ

   หลักฐานประกอบการขอรหัสผ่านใหม่ (โดยการใช้แบบฟอร์มส่งสาขา)
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
  • ใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ระบบไม่สามารถให้บริการ จะต้องทำอย่างไร?

   เมื่อใส่รหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้ง ท่านจำเป็นต้องขอรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" และดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับกรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot Password)
  • ลืมรหัสประจำตัว (Username) จะทำอย่างไร?

   เมื่อลืมรหัสประจำตัว (Username) ของตนเอง สามารถติดต่อ Krungsri Call Center 1572
  • OTP ที่ใช้ในการทำรายการถูกล็อก

   ท่านสามารถปลดล็อกได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ
   แบบออนไลน์
   1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และเลือก "ปลดล็อก OTP"
   2. ระบุเลขที่บัญชีหลัก วัน/เดือน/ปี ค.ศ.เกิด และ หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง จากนั้นคลิก "ดำเนินการ"
   3. ระบุรหัสผ่าน OTP และคลิก "ยืนยัน"
   4. ระบบแสดงหน้าจอแสดงผลว่าสามารถใช้ OTP ได้ตามปกติ
   แบบกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
   2. กด “ถัดไป” เพื่อยอมรับ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   3. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   4. กดเลือก ขอปลดล็อค OTP (One Time Password)
   5. กรอกข้อมูล วิธีการรับรหัสผ่าน OTP จากนั้นกด “ถัดไป”
   6. ระบบจะแสดงข้อมูลให้ยืนยัน
   7. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   8. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบการขอปลดล็อก One Time Password (OTP) Service
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   9. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอปลดล็อก One Time Password (OTP) Service ของท่านผ่านทางไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
  • ข้อสงสัยต่างๆ ในการใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ สามารถติดต่อใครได้บ้าง?

   เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ KrungsriOnline ทั้งทางด้านลักษณะบริการ ขั้นตอนการสมัคร หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
   Krungsri Call Center 1572
   E-mail Address : krungsrionline@krungsri.com
 • วิธีการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว

  • ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

   ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ตามความต้องการโดยมี 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ
   แบบออนไลน์
   1. เลือกเมนู "ตั้งค่า" ตามด้วยเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"
   2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
   3. ยืนยัน ด้วยรหัสผ่าน OTP
   4. ท่านจะได้รับข้อมูล SMS แจ้งข้อมูลที่แก้ไข
   แบบกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
   2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   3. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
   4. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   5. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   6. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผ่านทาง ไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
  • ต้องการยกเลิกบริการกรุงศรีออนไลน์

   ท่านสามารถยกเลิกบริการ KrungsriOnline ได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ
   ยกเลิกบริการแบบออนไลน์
   1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า"
   2. เลือกเมนู "ยกเลิกบริการกรุงศรีออนไลน์"
   3. ยืนยัน รหัสประจำตัวที่ต้องการยกเลิก
   4. กดปุ่ม "ดำเนินการ"
   5. ระบุรหัสผ่าน OTP และ คลิก "ยืนยัน"
   6. ระบบจะแสดงผลของการยกเลิกบริการ KrungsriOnline
   ยกเลิกบริการผ่านแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และ "ยกเลิกบริการกรุงศรีออนไลน์"
   2. กด “ถัดไป” เพื่อยอมรับ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงบริการ
   3. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
   4. คลิกเลือก "ขอยกเลิกบริการกรุงศรีออนไลน์"
   5. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
   6. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
   7. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
   หลักฐานประกอบการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
   บุคคลธรรมดา: - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
   - สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ)
   8. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการยกเลิกบริการ KrungsriOnline แก่ท่านผ่านทางไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารให้กับธนาคาร

   หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ธนาคารอาจอยู่ระหว่างการ พิจารณาใบคำขอฯ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือ e-mail address : krungsrionline@krungsri.com
  • ชื่อบัญชีที่แสดงในกรุงศรีออนไลน์ ไม่ถูกต้อง

   ท่านสามารถติดต่อยังสาขาของธนาคารที่เป็นบัญชีหลัก เพื่อแก้ไขชื่อบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง
 • เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

  • ระบบความปลอดภัยของกรุงศรีออนไลน์

   ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัย เพราะธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำในการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการติดตั้ง Firewall 2 ชั้น, และการเข้ารหัส SSL ที่ 128 Bit, กำหนดให้มี รหัสประจำตัว (Username) / รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้บริการ, เว็บไซต์ได้รับรองจาก VeriSign เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านกำลังใช้บริการกับ KrungsriOnline อยู่จริง และหากไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ บนระบบ KrungsriOnline เป็นเวลานานติดต่อกัน 15 นาที ระบบจะทำการ log out อัตโนมัติ
 • เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม

  • อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและใช้บริการกรุงศรีออนไลน์

   รายละเอียดของการบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
   1. ค่าสมัครบริการแรกเข้า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   2. ค่าธรรมเนียมรายปี
   - ลูกค้าที่ถือบัตร ATM / Visa Electron / Visa Debit ฟรี
   - ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีบัตร ATM / Visa Electron / Visa Debit ฟรี
   - ลูกค้านิติบุคคล ฟรี
   3. การโอนเงิน
   3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
   - ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   - ข้ามเขตสำนักหักบัญชีี ฟรี 5 ครั้งแรกของเดือน* ครั้งต่อไป 10 บาท / รายการ
   3.2 โอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
   - ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   - ข้ามเขตสำนักหักบัญชีี ฟรี 5 ครั้งแรกของเดือน* ครั้งต่อไป 10 บาท / รายการ
   * รวมรายการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง และ/หรือ โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร
   3.3 โอนเงินบริการบัตรไม่ต้อง 30 บาทต่อรายการ
   3.4 โอนเงินต่างธนาคาร - ไม่เกิน 20,000 บาทคิดค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการ
   - เกิน 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 35 บาทต่อรายการ
   4. โอนเงินต่างประเทศ
   4.1 โอนเงินผ่าน SWIFT (บริการโอนเงินขาออก) 350 บาทต่อรายการ
   4.2 สั่งซื้อดราฟท์ต่างประเทศ 200 บาทต่อฉบับ บวกค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาทต่อฉบับทั่วประเทศ
   5. ชำระค่าสินค้า/บริการ (Bill Payment) ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัทผู้รับชำระ
   6. บริการขอข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) - 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 150 บาท
   - 2 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 250 บาท
   - 4 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 400 บาท
   - 6 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 550 บาท

   หมายเหตุ
   ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KrungsriOnline ซึ่งธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ KrungsriOnline ภายหลังที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว