MENU

  • slidebg10
    วิธีสมัครบริการกรุงศรีออนไลน์
    การสมัครใช้บริการ Krungsri Online ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือ
    บัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีเงินบาท หรือบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign
    Currency Deposit: FCD) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้
คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ กรุงศรีออนไลน์
สมัครด้วยบัญชี สกุลเงินบาท
สมัครด้วยบัญชี สกุลเงินต่างประเทศ
สมัครด้วยบัญชี สกุลเงินบาท
เป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/
VISA Debit วิธีสมัคร*:
1
2
3
4
ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/
VISA Debit วิธีสมัคร*:
3
4
สมัครด้วยบัญชี สกุลเงินต่างประเทศ
เป็นผู้ถือบัตร FCD ATM
วิธีสมัคร*:
1
4
ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตร FCD ATM
วิธีสมัคร*:
4
ช่องทางและวิธีสมัครบริการ*

วิธีที่ 1: สมัครแบบออนไลน์

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือบัตร FCD ATM

Step 01: สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์


คลิก “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์” ที่หน้าล็อกอิน และ คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Step 03: กรอกข้อมูล บัตรกรุงศรี

กรณีบัญชีเงินบาท

ระบุ เลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม เลขที่ บัญชีที่ผูกกับบัตร เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออม ทรัพย์) หรือ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)

กรณีบัญชีเงินตราต่างประเทศ

ระบุ เลขที่บัตร FCD ATM รหัสเอทีเอ็ม (PIN No.) วันเดือนปีที่เปิดบัญชี (Issue Date) สกุลเงินที่ปรากฏ บนหน้าบัตรคู่ฝาก (FCD Card) และเลขที่บัญชี

Step 04: กรอกข้อมูลส่วนตัว และสร้างรหัสใช้งาน
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน

กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 2: สมัครผ่านเครื่อง กรุงศรี ATM

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (บัญชีประเภท FCD ไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)Step 01: สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM


ใช้บัตรกรุงศรี ATM / VISA Electron / VISA Debit ทำการ
สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”

เลือกเมนู “บริการกรุงศรีออนไลน์”เลือกเมนู “สมัครบริการ”

Step 03: เลือกประเภทบัญชีที่ใช้ในบัตร


เลือกประเภทบัญชี ซึ่งตรงกับบัตร ที่กำลังใช้ในการสมัคร “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน”

Step 04: ระบุหมายเลข์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน


ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ กดปุ่มยืนยัน ความถูกต้อง

Step 05: รับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และล็อกอินเข้าสู่ระบบ


ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว

Step 06: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่าน และยอมรับ
ข้อกำหนด และเงื่อนไข

Step 07: กรอกข้อมูล ตามประเภทบัญชีที่ใช้
กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก

กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD
Step 08: กำหนดรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน
พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 3: แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี

แจ้งความต้องการใช้บริการ Krungsri Online ขณะเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เงินบาท (บัญชีประเภท FCD ไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)Step 01: รับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และล็อกอินเข้าสู่ระบบ


ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขคลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่าน และยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไข

Step 03: กรอกข้อมูล ตามประเภทบัญชีที่ใช้
กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก

กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD
Step 04: กำหนดรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน
พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 4: สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา

สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ไม่มีบัตร FCD ATMStep 01: สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์


คลิก “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์” ที่หน้าล็อกอิน และ คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขคลิก “ถัดไป” เมื่อได้อ่านและยอมรับขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

Step 03: กรอกเอกสารในใบสมัครให้ครบถ้วน

ระบุ เลขที่บัญชีที่ใช้สมัคร
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ใบสมัครให้ครบถ้วน

กรณีใช้บัญชีเงินตราต่างประเทศในการ สมัครระบุสกุลเงินให้ถูกต้อง ตรวจทาน ข้อมูลใบคำขอใช้บริการให้ถูกต้อง

Step 04: ตรวจสอบเอกสาร พร้อมหลักฐานการสมัคร

จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้


บุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ) หรือ กรณี สมัครด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ใช้บัตรคู่ฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Card)

ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ

Step 05: รับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ


ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว
Step 06: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน
กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที